Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

altaair
Reposted frombraindrops braindrops viaautoobdukcja autoobdukcja

December 26 2014

altaair
8823 7fa8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatwice twice

December 23 2014

4825 2a81 390

December 21 2014

6405 d893 390
Reposted fromfreakish freakish viamauak mauak
altaair
0852 8f1e 390

December 18 2014

4318 90fc 390
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaHoHo HoHo

December 17 2014

altaair
9354 3f8d 390
Reposted fromCsengee Csengee vialove-winter love-winter
altaair
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viajoannna joannna
altaair
2979 e70d 390
Reposted fromrof rof viaikari ikari
altaair
8829 f3b7 390
Reposted fromproof proof viamajak majak

December 15 2014

December 14 2014

Introverts, man. We’re weird sometimes. Like, “I love you, but I need to go over here by myself right now.”
Reposted fromSaturnine Saturnine viadysmorfofobia dysmorfofobia
altaair

Micro-photography of individual snowflakes by Alexey Kljatov

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome via11am 11am
altaair
6037 8345 390
altaair
9435 7ff3 390
Reposted fromailurophile ailurophile viapapaja papaja
altaair
0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viadidlirnik didlirnik

December 13 2014

5348 2714 390

lovequotesrus:

Everything you love is here

altaair
6988 8ef8 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialikearollingstone likearollingstone

December 12 2014

altaair
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissTake MissTake viajozefspace jozefspace

December 11 2014

altaair
8878 6716 390
Reposted fromawakened awakened viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl